Takao Seto / Guitar
1972/3/23Masafumi Morimoto / Bass
1970/10/28Atsuo Higashino / Drums
1971/5/2


Hiroshi Matsushima / Percussions
1962/1/17


[߂]